Poistenie jazdcov a koní

Podkova

Právna ochrana pri výkone funkcie

Konzult

Poistenie zodpovednosti za rozhodnutia

Imunity

Imunity

Zodpovednosť členov štatutárneho orgánu je jedna z najprísnejších druhov zodpovednosti.

Predstavenstvo družstva nesie za všetky rozhodnutia zodpovednosť voči zákonu, veriteľom, družstvu a jeho členom.

S každým rozhodnutím sa členovia predstavenstva vystavujú riziku, znášania jeho následkov.

Predstavenstvo spravuje majetok družstva a jeho členov. Nie je neobvyklé napadnutie tohto postupu.

Následky zodpovednosti sú zosobnené členom predstavenstva, ktorí hradia škody zo svojho súkromného majetku.

Ochranu pred následkami zodpovednosti za porušenie povinností pri výkone funkcie štatutára družstva poskytuje:

Agroconsulting

Imunity

 • Jedinečná služba preberajúca riziko škody, vzniknutej pri výkone funkcie člena štatutárneho orgánu družstva
 • Služba zahŕňa i právne zastúpenie v prípade uplatnenia škody voči klientovi.
 • Výška škody, pred ktorou sa chce klient chrániť, je na jeho vlastnom výbere:
  IMUNITY A: Ochrana pred spôsobenou škodou do výšky 20.000 EUR
  IMUNITY B: Ochrana pred spôsobenou škodou do výšky 100.000 EUR
 • Rozsah ochrany je závislý na záujme klienta:
  IMUNITY 1: Predseda a podpredseda družstva
  IMUNITY 2: Predstavenstvo družstva ako celok
  IMUNITY 3: Predstavenstvo družstva + Kontrolná komisia družstva ako celok

Pozn: Služba je podmienená produktom Agroconsulting konzult.


Prečo Agroconsulting?

Zodpovednosť členov štatutárnych a dozorných orgánov obchodných spoločností, je jedným z naprísnejších druhov zodpovednosti. Štandardom sa preto stáva minimalizácia rizík manažérov napr. cestou poistenia zodpovednosti štatutárnych a kontrolných orgánov spoločnosti. Tento produkt sa nachádza bežne v portfóliu viacerých posťovní na Slovenskom trhu.

Existuje však skupina manažérov, na ktorých platia rovnaké zásady zodpovednosti ako na členov orgánov obchoných spoločností, avšak ich možnosti ochrany sú obmedzené rizikovosťou špecifickej právnej formy podniku, ktorý manažujú.

Ide o členov predstavenstva a kontrolnej komisie družstiev Slovenskej republiky, ktorých nestabilné vnútorné pomery a kondícia vylučujú možnosť štandardného poistenia zodpovednosti prostredníctvom poisťovní, či expertného poradenstva.


Čo je Agroconsulting

Agroconsulting MK s.r.o. Preto prináša unikátny poradenský produkt na minimalizáciu rizík manažmentu poľnohospodárskych družstiev. Jeho cieľom je predísť vzniku škôd, ktoré by mohli destabilizovať ekonomiku a vnútornú klímu týchto subjektov.

Produkt Agroconsulting v sebe kombinuje rad voliteľných čiastkových služieb, ktoré zabezpečujú maximálnu mieru ochrany manažmentu družstiev (jednotlivých členov predstavenstva poľnohospodárskych družstiev a kontrolnej komisie družstva ako celku). Ide o:

CONSULTING – neobmedzené právne, ekonomické a daňové poradenstvo do 48 hodín od zadania otázky / požiadavky klienta, a to cez telefonické linku alebo mail. V rámci služby podávame klientom odborné stanoviská, zaručujúce správnosť ich rozhodnutia / postupu v riešenej problematike.

OCHRANA CONSULTING – doplnková služba, ktorá je súčasťou produktu KONZULT. Touto službou na seba preberáme riziko náhrady škody, ktorá vznikne z odborných stanovísk podaných v rámci KONZULT, a to až do výšky 500.000 Eur. Klient zároveň pri riešení vzniku škody požíva právnu ochranu Agroconsulting MK, s.r.o. Ak teda klient využíva službu KONZULT a v príčinnej súvislosti s našim odborným stanoviskom mu vznikne hrozba škody, zabezpečujeme právny proces predchádzajúci vzniku škody a zároveň za ňu ručíme do výšky 500.000 Eur.

IMUNITY – Ochrana plnenia povinností pri správe cudzieho majetku. Jedinečná služba, ktorou na seba preberáme riziko náhrady škody, ktorá vznikne plnením povinností klienta pri správe cudzieho majektu, a to:
a) do 20.000 Eur
b) do 100.000 Eur
Klient zároveň pri riešení škody požíva právnu ochranu Agroconsulting MK, s.r.o. (zebezpečenie právneho zástupcu). Služba plní obdobnú funkciu, ako poistné produkty zodpovednosti manažérov obchodných spoločností.


Budeme radi, ak nás budete kontaktovať pre bližšie informácie...